Paraiška investicijai

Bendra informacija apie įmonę

(neprivaloma)

(neprivaloma)

Kontaktinis asmuo

(neprivaloma)

Finansiniai duomenys
  Pajamos Grynasis pelnas Savininkų nuosavybė Įsipareigojimai Turtas
2019

(neprivaloma)

 

(neprivaloma)

Verslo plane turinti būti informacija

 1. Įmonės apibūdinimas:
  • įmonės pavadinimas;
  • įmonės kodas;
  • įkūrimo data;
  • įstatinio kapitalo dydis;
  • akcininkai (įmonės pavadinimas, įmonės kodas – jei akcininkas juridinis asmuo, vardas ir pavardė – jei fizinis), turimų akcijų skaičius, dalis įstatiniame kapitale.
 2. Įmonės vadovas(-ai): įmonės vadovo(-ų) vardas, pavardė, išsilavinimas, darbo įmonėje laikotarpis, įmonėje užimtos pareigos iki tampant vadovu, ankstesnė darbo patirtis.
 3. Darbuotojai:
  • darbuotojų skaičius;
  • darbuotojų pasiskirstymas pagal atliekamas funkcijas (darbuotojų skaičius administracijoje gamybiniame, prekybiniame padaliniuose);
  • vidutiniai darbo užmokesčiai;
  • darbuotojų, darančių esminę įtaką įmonės veiklai, įgyto išsilavinimo ir darbo patirties aprašymas.
 4. Įmonės veikla:
  • įmonės veiklos rūšis (-ys);
  • įmonės produkcijos apibūdinimas ;
  • tiekėjai;
  • klientai;
  • kainodaros ir marketingo strategija (kokiu būdu stengiatės parduoti – reklamos, tiesioginiai kontaktai ir t. t., kaip nustatote pardavimo ir pirkimo kainas?);
  • parduodamų prekių ar paslaugų, žaliavų tiekėjų rinkų analizė (koks prekių ar paslaugų poreikis? Kokie tiekimo šaltiniai, kuo jie pasižymi? Praėjusių laikotarpių pirkimo ir pardavimo kainų kitimo dinamikos per paskutinius tris metus Lietuvoje ir konkrečiai Jūsų užsiimamos veiklos palyginimas. Kokios ateities tendencijos ir kas labiausiai įtakoja kainas?);
  • rinkos segmentacija (pavyzdžiui, baldininkai, statybininkai, lentpjūvės, didelės, mažos, vidutinės įmonės. Kuriam segmentui Jūs priskiriate savo įmonę ir kodėl?);
  • rinkos dalyviai (kokie Lietuvoje yra pagrindiniai Jūsų sektoriaus tiekėjai, perdirbėjai ir pardavėjai?);
  • pagrindiniai konkurentai (nurodyti jų stipriąsias ir silpnąsias jų puses);
  • konkurencinis pranašumas (kokie Jūsų veiklos konkurenciniai privalumai prieš konkurentus? Pavyzdžiui, pigesnė žaliava dėl turimų ryšių, pigesnis perdirbimas dėl mažesnių atlyginimų ir t. t.);
  • pozicionavimas (kokio lygio įmonė yra dabar? Kokio lygio įmonę planuojate turėti ateityje? Rinkos lyderę, vidutinę, ar mažą);
  • turimos finansinės ar kitos skolos;
  • turimas turtas, kuris galėtų būti užstatytas kaip sandorio garantas ir preliminari rinkos vertė (asmeninis, įmonių, pavyzdžiui, pastatai, butas, įrengimai, atsargos ir t. t.);
  • finansinės ataskaitos (mažiausiai 2 metų), jei įmonės veikla ilgesnė – už visą veiklos laikotarpį, bet ne daugiau, kaip už 3 m.;
  • paskutinių metų pelno (nuostolio) detalizuota mėnesinė ar ketvirtinė ataskaita.
 5. Pageidaujamos investicijos aprašymas:
  • investicijai reikalinga suma;
  • pageidaujama gauti iš ŪBRKV suma, sąlygos (terminai, siūloma ŪBRKV investicijų grąža);
  • planuojamos investicinės sumos panaudojimo detalus aprašymas, terminai;
  • finansinis planas:
   • detalizuotos planuojamos pajamos kas mėnesį pirmais investavimo metais, metiniai duomenys vėlesniais metais iki investicijų termino pabaigos imtinai. Pajamų augimo pagrindimas (šakos augimas, turimos sutartys su klientais ir t. t.);
   • detalizuotos planuojamos sąnaudos kas mėnesį (atskirti pastovias ir kintamas, priklausančias nuo veiklos apimčių) pirmais investavimo metais, metiniai duomenys vėlesniais metais iki investicijų termino pabaigos imtinai;
   • prognozuojamos finansinės ataskaitos (pageidautina pesimistinis, realus ir optimistiniai variantai);
   • kaip planuojate paskirstyti pelną (pavyzdžiui, reinvestuoti, išmokėti dividendus ar kita);
   • kaip ir kada planuojate sugrąžinti mūsų investuotas lėšas? Nurodyti šaltinius, būdus.
 6. Nurodyti kitas, Jūsų nuomone, svarbias aplinkybes, galinčias turėti įtakos Jūsų verslo vystymui.

Pradiniame projekto peržiūros etape reikalingi dokumentai arba jų kopijos

 1. Verslo planas.
 2. Finansinės ataskaitos už praėjusius 3 metus.
 3. Patentai, licencijos ir pan.
 4. Informacija apie finansines skolas (sumos, iš kokių bankų, grąžinimo terminai).
 5. Turto vertinimai.
 6. Auditorių ataskaitos, jei yra.
 7. Įmonės registravimo dokumentai.
 8. Įstatai, su visais pakeitimais.
 9. Akcininkų sąrašas (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas, akcijų dalis).
 10. Informacija apie ryšius su kitomis įmonėmis (priklausymas grupei, akcininkų turimos kitų įmonių akcijos arba dalyvavimas valdyme).

Pastaba: Projekto svarstymo eigoje ŪBRKV pasilieka teisę reikalauti papildomų dokumentų ar paaiškinimų.

&nbps;